Obchodní podmínky

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

b. „Predávajúci“:
Obchodné meno: HANDEL.SK spol. s r. o.
Sídlo: Južná trieda 4B
IČO: 52260119
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45841/V
DIČ: 2120976990
IČ DPH: SK2120976990
Email: info@forqueen.cz
IBAN: SK3511110000001555714001
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

c. "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

2. Záruční podmínky

a. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou instalaci. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu, neodborné manipulaci se zbožím nebo jakéhokoliv neodborného zásahu do zboží během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiný tovar.Všetky záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle předchozího bodu bezplatné.

c. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.

d. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Vyřízení reklamace

a. Reklamace se uplatňuje v sídle Prodávajícího.

b. V případě, že Kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění vad Zboží opravou av záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený jiný subjekt než Prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listě.

c. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou elektronické pošty a zároveň kupujícímu doručí e-mailem nebo doporučenou poštou písemný doklad o vyřízení reklamace (reklamační protokol) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

d. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na požádání Kupujícímu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

e. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

f. V situaci, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná Kupující tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

g. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem na adresu sídla společnosti, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Doporučujeme vám zasílané zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

h. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty na reklamaci v v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.

i. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu formou doporučené zásilky.

j. Při jakékoliv návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v úvahu.

k. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

4. Závěrečná ustanovení

a. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska.

b. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 14.3.2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V případě, že si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás.

Záruka

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručnýmmi podmínkami výrobce v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.

Veškeré záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.

záruční listy


Daňový doklad slouží jako reklamační list ke všem produktům.
Daňový doklad obdržíte dodatečně nejpozději do 7 dnů od doručení zboží.

Reklamační oddělení

  • telefonický kontakt: +421 911 773 833
  • e-mail: info@forqueen.cz